آرشیو برچسب : ایثار

علی محمد برادران

نماز

به قرآن بیان است ازقول حق که تنها صلواة است مقبول حق قبولش قبول سوایش بود بجزآن عمل کی بهایش بود نمازاست آنی که احمدبخواند ...

سعید پیربداقی

یادگار مرتضی

او که بود این راه را هموار کرد سینه را از بهرشان دیوار کرد لب خشکیده ی خود بی آب کرد مشک را از بهر ...

Top