آرشیو برچسب : ببخش

حمیدرضا کریمی

مرا ببخش

مرا  ببخش ، برای همه بود هایم که جز برای  تو بودم مرا ببخش ، برا ی اخرین  بوسه ای که بر لبانت نزدم مرا ...

Top