آرشیو برچسب : تدبیر

میرعبدالله بدر

سرگردان

در کوچه و پس کوچهِ ی تقدیر خم و پیچم یک عمر در آیینه ی تدبیر خم و پیچم تا بار خطا نقش زمین کرد ...

بتول قلمی

به خاطر تو

قدراین خسته به جز حلقه و زنجیر نبود. هد فم درد و جهان حیله و تزویر نبود. پاکبازی که به یک ناله ی مر غی ...

تردید

تا که آهنگر بسازد تیغه ی شمشیر را

تا که آهنگر بسازد تیغه ی شمشیر را آه مظلومان ببین و کشته ی تقدیر را هر کسی از بهر خونریزی اگر در جنگ شد ...

فرشاد خدائی

خود کرده را تدبیر نیست

برد از کفمان حادثه ای حاصل مارا محصول نشاط و طرب محفل مارا هر مشکل ازین حادثه تاوان خطائیست اعجاز مگر حل کند این مشکل ...

Top