آرشیو برچسب : خجل

سید مجید

ما گرفتار آب و گل هستیم…

ما گرفتار آب و گل هستیم ما به این خاک تیره دل بستیم یا محمد به مهدیت سوگند از خدا و شما خجل هستیم امتیاز ...

Top