آرشیو برچسب : دندان

بتول قلمی

من ازپشت درهای بسته

من ازپشت درهای بسته شنیدم صدای نفس موریانه هارا که می چریدند و گاه می دویدند و خسته می شدند لختی قدم می زدند . ...

آرزو نوری

خواب گرگ

پدرم می گوید از خواب گرگها که بیایی خبرهای خوبی می رسد حالا که سفیدی این همه دندان به دریدن ام ایستاده چرا خواب گرگ ...

سید علیرضا رئیسی گرگانی

صد پشت مرا،کجا یکی شد پشتم

صد پشت مرا،کجا یکی شد پشتم کشتم نفسم یکی نشد در مشتم گیرند همه گاز به دندان حتّی- در هر عسلی فرو کنم انگشتم امتیاز ...

سعید محلوجیان

شار

… دندان تیز روباهِ ناگهان گردن مرغ دریایی پیر را شکست داد دستهای نوک خمیده اش دیگر به کاسه های چشم روبَه نمی رسید. احتضار ...

Top