آرشیو برچسب : شب پنجشنبه

بتول قلمی

آقا جون بیا

آقا جون بیا یک عالمه کتاب شپره یک عالمه غم یک عالمه ولوله دفترام مثل اقلیمه مثل اقالیم عالم. پنج تا ماه وستاره دوربرم می ...

Top