آرشیو برچسب : شلیک

سعید خرسند کاظمی

جنگ جهانی

غم نبودنت رخنه کرده در وجودم بازی سرنوشت کرده حلقه دور گردنم اشوب دلم شاید جنگ جهانی بشه بازی روزگار شاید کرده مرا دیوانه غم ...

سعید خرسند کاظمی

قلب

تو که خوبه حالت… بهت فک نمیکنم.. تو خونه حبس رویا.. تنها و خسته تو خیابونا دستام تو جیبو بده حالم یه جا تکیه دادم ...

Top