آرشیو برچسب : شوریده

حمیدرضا کریمی

خط به خط مرا خواند ، تکرار کرد

خط به خط مرا خواند ، تکرار کرد مرا در نفس هایش ازاد کرد مرا در قطرات اشکش غسل داد مرا از سطرهای دفترش ازاد ...

علی محمد برادران

تو می دانی چرا

حال ما آشفته میگردد تو می دانی چرا ؟ بی سرو سامانه میگردد تومی دانی چرا ؟ این دل شوریده رایاد تودرمان می دهد با ...

عنایت اله کرمی

خارغیشه

ما کاروان وادی تقلید و کاهلی درکوره راه مقصدی از جنس شیشه ایم با شور و اشتیاق دم ازمیوه می زنیم لکن قرین خاک و ...

حمیدرضا کریمی

مرا پروانه کرد

خط به خط مرا خواند ، تکرار کرد مرا در نفس هایش ازاد کرد مرا در قطرات اشکش غسل داد مرا از سطرهای دفترش ازاد ...

تردید

پی ببریم

هر چه ناگفته بدی گو که به آن پی ببریم سرّ ناگفته ی دل را به چه سان پی ببریم ما ندانیم چه در بطن ...

Top