آرشیو برچسب : صبحانه

موسی عباسی مقدم

یک چایی تازه درون غزل بریز

قلبم گرفته سر صبحانه ای عزیز یک چایی تازه درون غزل بریز بادست ناز عقربه هارا جلو ببر بنشین به پهلوی دلم روبروی میز یک ...

Top