آرشیو برچسب : صیاد

حسین حاجی آقا

وای برمن

وای برمن وای برمن چه ترسی بود در نگاهت از این دیوانه مردی که ساز بدی می نوازد درعشق وای برمن وای برمن دراین دریای ...

احمد علی ایرانپور

عاشقی صیاد

خبط صیاد بود عاشقی روز شکار عشق صیاد شود در ره او دام هزار فکر آبستن خوبی ُ جبر هر تیر و سلاح فکر عاشق ...

Top