آرشیو برچسب : علی محمد برادران

علی محمد برادران

باور نمی کردم …

باور نمی کردم نگاهت زهردارد چون شوکرانی , این اثردردهردارد آنقدر غرق چشم مستت بوده ام لیک کی عمق یک نیمِ نگاهت بحر دارد — ...

علی محمد برادران

بی تو در حسرت وتنهایی خود خو کردم …

بی تو در حسرت وتنهایی خود خو کردم گل احساس تو و فکر تو را بو کردم زکدامین افقی سرزده ای مهر گران من به ...

علی محمد برادران

ماه صفر تمام و به فکر سفر شویم

ماه صفر تمام و به فکر سفر شویم از هرچه غیر اوست به واقع حذر شویم عمر است بی دریغ شتابش به سوی مرگ درفکر ...

علی محمد برادران

در انتظار آمدنت , عمری دویده ام

در انتظار آمدنت , عمری دویده ام خون می چکد زچشم دل ونور دیده ام چون بچه ماهی ام که به تور تو شداسیر غافل ...

علی محمد برادران

فتوای دل

پشته ای از خاطراتت مانده درصحرای دل هرشبی آتش به جانم میزند نجوای دل غصه ها از رفتنت دارم هزاران برجگر از تو و عشقت ...

علی محمد برادران

شوکران

مستی آن دوچشمت حسرت به آهوان شد صدپاره شد دل من مانند کاروان شد شبها به دل حکایت میگویم از فراقت ازخود جداشدم من عشق ...

علی محمد برادران

دیدمش یکباردیگر

دیدمش یکباردیگر مانتواش گلدار بود یک ست خاصی میان پالتو و شلوار بود بود یک بوتی به پایش جنس زیبا وظریف پاشنه ی آن هم ...

علی محمد برادران

گل فروش

دیشب همی گفتم به طفل گل فروشی آن شاخه های نرگس ات را می فروشی ؟ بااشک چشمش گفت صد باری شنیدم شخصی به مادر ...

علی محمد برادران

زاده تاک

ماسبحه تزویرریایی بگسستیم زین بند که برپای دلان بود گسستیم آن عبد ریایی نبود شیوه مردان آن ظاهرناپاک به انظار شکستیم دل درکنف عشق سپردیم ...

علی محمد برادران

منشور اخلاقی کورش

کودکی هستم من از ایران زمین سرزمینی جای مانده روی مین درنشستی صحبت از اخلاق بود مردمانی تشنه وخلاق بود بی بضاعت کودکم عیبم نکن ...

علی محمد برادران

لکنت قلم

گفت آن رب خلیل وکردگار بهرموسای کلیم وماندگار آن همه پیغمبران بشنیده ای داستان هر کدامش چیده ای صوت داوود ونوای دلکشش آن سلیمان باتمام ...

علی محمد برادران

هم پیاله

ای پیر می فروش مرا مست از پیاله کن این شوره زار دلم ،پر از باغ لاله کن بشکسته شد دلم به هوای عطای تو ...

علی محمد برادران

دیوان عشق

پاک بوده یک زمانی جانم ازدیوان عشق شوروشر پیداشده درقلبم از طوفان عشق بی سروسامانه گشتم معتکف در کوی او همچو مرغی سرجداگردیدم ازسامان عشق ...

علی محمد برادران

بهای عشق

دل ودینم به ره عشق تو بازار نداشت تحفه دل سرکوی تو خریدار نداشت غمزه ناز تو آتش به دل و دین افروخت گرچه این ...

علی محمد برادران

ویرانکده

پینه هادرچشم من می بینی از هجران توست آری این چشمان من بین تاابد گریان توست طی عمری کرده ام تاآنکه برکویت رسم باز می ...

علی محمد برادران

شکرخند

چه شدآن قوس وقزح از پی لبخند شما چه کسی گشته کنون همسر و دلبند شما ماچنان قاب خیالی گذران درلحظات شده شرمنده عسل روی ...

علی محمد برادران

اگرباران ببارد

اگرباران بباردمی شوی بازآشنای من ببارد بار دیگر می شوی گل واژه های من به امیدی که بارد یکدمی دیگر تو را بینم ولی افسوس ...

علی محمد برادران

نمی شناسم تورو

رفتی وبعدرفتنت هرگزنمی شناسم تورو چشمای خیسموببین هرگزنمی بخشم تورو رفتی وبعدرفتنت این دل من به خون نشست انگار که طفلکی دلم به وادی جنون ...

علی محمد برادران

شده یک بارپیامک به خدایت بزنی

شده یک بارپیامک به خدایت بزنی ناله ای از ته دل تابه نهایت بزنی شده یک باربگویی که خداناظرماست گر گره گشت به کارت توبگی ...

Top