آرشیو برچسب : کلید

فرشاد خدائی

زیستن

سبز بهار و زرد خزان پایدار نیست دنیا برای شاه و گدا ماندگار نیست در حد خود بکوش که در راه زندگی سبقت گرفتن از ...

علی رضا مفتخرزاده

به دنبال رهایی …

قفلی را بر قلبم بستند فاجعه ای به وسعت یک دلتنگی در من کلید خورد و من به دنبال گشودن قفل دلتنگی هایم به دنبال ...

تردید

کلید-

چه قدر وعده شمردی ز قیل و قال کلیدت نه وعده قفل گشود و نه اعتدال کلیدت هزار چشم گرسنه به پای وعده نشسته مگر ...

تردید

ای یاران

نگار سرخوشم اکنون کجاست ای یاران در این فراق چه بزمی به پاست ای یاران درون سینه بجوشد امانتش همه شب صدای جوشش این دل ...

فرنگیس رزمی نژاد

کلید

دعا کردم که کلید ت چینی نباشد تا بتواندقفل های زنگ خورده عدالت و راستگویی را بازکند… امیدوارم که کلید تو. کلید اسرار باشد امتیاز ...

حسین علی دلجویی

کلید خلد

ای که دستت میرسد امروز قلبی شاد کن یا سرای محنت غمدیده‌ای آباد کن با زبان خیر راه چاره‌ای هموار کن قفل زندان بگسل و ...

Top