آرشیو برچسب : یاهو

موسی عباسی مقدم

بیمار ولاغر می شوم …

بیمار ولاغر می شوم لاغرتر از مویی وقتی که قلبم می شود بیتاب هندویی باکی ندارم دیگر از شمشیر ابرویش وقتی که رنجم می دهد ...

طلعت خیاط پیشه

سفر عشق

من عاشق ِدل دل زدن ِخاک ِکویرم تا معبد ِ خورشید ِخدا رفته نفیرم در مطلع ِچشمان ِتو جاری شده دریا من قایق ِبرگگشته درین ...

Top